ดีอิ้ง คลับ (D’Engclub) คลับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กยุคใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กเล็ก 4-8 ปี โดยการนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)
โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) 

โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งด้วยหลักสูตร Phonics
เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ มีรูปแบบ การเรียน การเล่น แบบผสมผสาน เพื่อความเพลิดเพลิน 
และสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ด้วยสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ ถ่ายทอดผ่านจินตนาการ
เพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

-->
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Cart
  • No products in the cart.